Bảo hiểm trách nhiệm công cộng MIC chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba xảy ra do hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc do hàng hoá mà người tham gia bảo hiểm bán hoặc cung ứng gây ra.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Phạm vi bảo hiểm

A. Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

  • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau);
  • Những tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

Phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong phần mô tả rủi ro ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

B. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;

Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC;

Đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

Hướng dẫn xử lý tổn thất ban đầu

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

  • Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản).

+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).

  • Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.