Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết đó.

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Đối tượng bảo hiểm

  • Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý phát sinh của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện.
  • Người được bảo hiểm: Các nhà sản xuất, nhà phân phối, những người bán lẻ trong các kênh phân phối.

Phạm vi bảo hiểm

MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm:

A. Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),

Những tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản,

gây nên bởi hàng hóa do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ có liên quan đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

B. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm,

Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC,

đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Hướng dẫn tổn thất ban đầu

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

  • Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản);

+ Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).

  • Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.